Пълен текст

People4Soil: подкрепете гражданската инициатива за спасяване на почвите на Европа!

Почвите са едни от най-важните стратегически ресурси на Европа, тъй като осигуряват продоволствена сигурност, съхраняване на биологичното разнообразие и регулиране на изменението на климата. Време е да защитим почвите на Европа.

Основни цели: признаване на почвите като споделено наследство, което се нуждае от защита на равнището на ЕС, тъй като осигурява съществени предимства, свързани с човешкото благосъстояние и устойчивостта на околната среда; разработване на специална правно обвързваща рамка, която обхваща основните заплахи за почвите: ерозията, запечатването, намаляването на органичната маса, загубата на биологично разнообразие и замърсяването; интегриране в политиките на ЕС на целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с почвите; подходящо отчитане и намаляване на емисиите на парникови газове, отделяни от селскостопанския и горския сектор.

Регистрационен номер в Европейската комисия
2016-000002
Дата на регистрация:
12/9/2016
Уеб адрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2016/000002
Имена на регистрираните лица за контакт:
Cosimo Damiano Di Simine, Marta Messa
Имена на другите регистрирани организатори:
Bernward Paul Hermann Geier, Maria Isabel Alba Linhares Branco, Solène Demonet, Victoriano Gonzálvez Perez, Albertus Buizer
Уебсайт на тази предложена гражданска инициатива
http://www.people4soil.eu