People4Soil: podpíšte iniciatívu občanov na záchranu pôdy v Európe!

Pôda patrí medzi strategicky najdôležitejšie zdroje Európy, keďže zabezpečuje prísun potravín, zachovanie biodiverzity a reguláciu klimatických zmien. Je najvyšší čas začať pôdu v Európe chrániť.

Hlavné ciele: uznať pôdu za spoločné dedičstvo, ktoré si vyžaduje ochranu na úrovni EÚ, keďže má výrazný pozitívny vplyv na blaho človeka a zvyšuje environmentálnu odolnosť; vytvoriť špecifický právne záväzný rámec, ktorý by zahŕňal všetky faktory ohrozujúce pôdu: eróziu, stratu priepustnosti, úbytok organických látok, stratu biodiverzity a kontamináciu; prihliadať v politike EÚ na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja súvisiace s pôdou; náležite zohľadniť a zredukovať emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

 /  / 

Aby ste mohli podporiť túto iniciatívu, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená na 16 rokov).