People4Soil: kirjutage alla kodanikualgatusele Euroopa mullastiku päästmiseks!

Mullastik on üks Euroopa kõige strateegilisemaid ressursse, kuna see tagab toiduohutuse, elurikkuse säilimise ja kliimamuutuste reguleerimise. On aeg kaitsta Euroopa mullastikku.

Peamised eesmärgid: tunnustada mullastikku ühise pärandina, mis vajab kaitset ELi tasandil, kuna pakub olulisi hüvesid, mis on seotud inimeste heaolu ja keskkonnaalase vastupanuvõimega; töötada välja põhjalik õiguslikult siduv raamistik, mis hõlmab põhilisi ohte mullastikule: erosioon, pinnase katmine, orgaanilise aine sisalduse vähenemine ning elurikkuse kadu ja saastumine; integreerida mullastikuga seotud ÜRO säästva arengu eesmärgid ELi poliitikameetmetesse; anda nõuetekohaselt aru põllumajandusest ja metsandussektorist pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta ja vähendada neid.

 /  / 

Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks peate olema ELi kodanik (ELi liikmesriigi kodanik) ning piisavalt vana, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel (16 eluaastat Austrias ja 18 teistes liikmesriikides).