People4Soil: подкрепете гражданската инициатива за спасяване на почвите на Европа!

Почвите са едни от най-важните стратегически ресурси на Европа, тъй като осигуряват продоволствена сигурност, съхраняване на биологичното разнообразие и регулиране на изменението на климата. Време е да защитим почвите на Европа.

Основни цели: признаване на почвите като споделено наследство, което се нуждае от защита на равнището на ЕС, тъй като осигурява съществени предимства, свързани с човешкото благосъстояние и устойчивостта на околната среда; разработване на специална правно обвързваща рамка, която обхваща основните заплахи за почвите: ерозията, запечатването, намаляването на органичната маса, загубата на биологично разнообразие и замърсяването; интегриране в политиките на ЕС на целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с почвите; подходящо отчитане и намаляване на емисиите на парникови газове, отделяни от селскостопанския и горския сектор.

 /  / 

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).